Over Cohesie

Cohesie is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen alle huisartsen in Noord-Limburg hun kennis en krachten voor een sterke eerstelijns zorg die de individuele praktijken overstijgt. De praktische uitvoering hiervan wordt verzorgd door een aantal werkmaatschappijen die vallen onder de coöperatie.

Van, voor en door huisartsen wil zeggen dat aangesloten huisartsen actief betrokken worden bij de activiteiten van Cohesie. Veel huisartsen participeren in één of meerdere commissies die zich inzetten voor de belangen van huisarts én patiënt. Cohesie betekent ´samenhang´ of  'de kracht waarmee afzonderlijke dingen samenhangen'. Elke huisarts voert zijn eigen praktijk, maar door waar mogelijk zaken in gezamenlijkheid te organiseren blijft er meer ruimte over voor het belangrijkste deel van zijn of haar werk: de zorg voor de patiënt.

Vanuit het kantoor in Venlo zet een team van medewerkers zich actief in om bij te dragen aan een goede (huisartsen)zorg in Noord-Limburg.

 

Missie & visie

Onze missie
Huisartsenpraktijken ontzorgen en versterken met optimale inhoudelijke en materiële randvoorwaarden.

Onze visie
24/7 Kwalitatief goede huisartsenzorg dichtbij huis in samenwerking met (keten)partners.

 

Raad van Bestuur

De organisatiestructuur van Cohesie is opgezet volgens de Governancecode Zorg. De dagelijkse bedrijfsvoering wordt gerealiseerd door de RvB in naam van de heer Leo Kliphuis en mevrouw Sylvia Wessels, samen met een managementteam en medewerkers op kantoor.

Bij de besluitvorming wordt de Raad van Bestuur bijgestaan en geadviseerd door de algemene ledenvergadering en een tweetal commissies: de Raad van Afgevaardigden en de Medische Advies Commissie. Deze commissies adviseren de organisatie over vakinhoudelijke aspecten en kwaliteitsaangelegenheden en geven mede richting aan het beleid.


Leo Kliphuis
Voorzitter Raad van Bestuur

          


Sylvia Wessels
Lid Raad van Bestuur

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Cohesie is benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 3 leden met elk hun eigen aandachtsgebied.Yvonne Guldemond-Hecker
Voorzitter Raad van Toezicht

   

Hans Coppus
Lid Raad van Toezicht
   

Bob van Brink
Lid Raad van Toezicht

 

Raad van Afgevaardigden

De leden van de RvA worden uit en door de leden van Cohesie gekozen. De RvA heeft als taak de Raad van Bestuur, namens de leden, gevraagd en ongevraagd te voorzien van strategisch advies. Bijvoorbeeld bij het definiëren van doelstellingen, werkmethoden, langetermijnplanning en de begroting. 

De RvA bestaat uit 8 huisartsen die een representatieve afvaardiging zijn van de regio.

 

Medische Advies Commissie

De MAC bestaat uit 7 huisartsen die gevraagd en ongevraagd medisch inhoudelijk advies geven aan de Raad van Afgevaardigden (RvA) van Cohesie en mede zorgdragen voor de medisch inhoudelijke inbreng in het meerjarenbeleidsplan van Cohesie.