Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter heeft zijn toegestane termijn er op zitten en zal in juni 2020 afscheid nemen.

De organisatie

Algemeen Coöperatie Cohesie U.A. is een organisatie van, voor en door huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband, opgericht in 2006, bundelen 105 huisartsen in 40 praktijken in Noord-Limburg hun krachten voor een sterke huisartsenzorg die de individuele praktijken overstijgt. Cohesie staat voor samenhang, in dit geval op het gebied van kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Veel huisartsen belijden een actief lidmaatschap en participeren in één of meerdere commissies die zich inzetten voor de belangen van huisarts én patiënt. De ca.100 medewerkers richten zich vooral op de organisatie van een gezamenlijk zorgaanbod van spoedeisende zorg buiten kantooruren en op de organisatie en contractering van multidisciplinaire zorg voor chronische patiënten. Daarnaast worden de huisartsenpraktijken ondersteund bij hun bedrijfsvoering met diverse vormen van dienstverlening. De zorg- en dienstverlening is ondergebracht bij verschillende bedrijfsonderdelen ressorterend onder de Coöperatie Cohesie U.A.

Verleden en toekomst
Was Cohesie voorheen voornamelijk actief binnen het veld van de Huisartsenpost en de ontwikkeling van ketenzorg, inmiddels maken (ondersteuning bij) integrale chronische zorg, ouderenzorg, praktijkmanagement, deskundigheidsbevordering en het vertegenwoordigen van de leden bij onderhandelingen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en ketenpartners deel uit van de dagelijkse activiteiten. Cohesie wil in de toekomst een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige speler zijn en blijven in de zorgsector. Zij wil een waardevolle bijdrage leveren aan relevante thema’s zoals ICThervormingen, arbeidsmarktveranderingen en de veranderingen met betrekking tot "De juiste zorg op de juiste plaats".

Missie en visie

  • Cohesie vertegenwoordigt de belangen van alle huisartsen in de regio Noord-Limburg.
  • Cohesie ondersteunt en versterkt de huisartsen om op een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en effectieve wijze de persoonsgerichte zorg dichtbij de patiënt te geven.
  • Cohesie realiseert ook de materiële randvoorwaarden voor de huisartsenzorg in Noord-Limburg.
  • Cohesie heeft de kwaliteiten in huis om dit alles op een goede manier te realiseren of draagt daar zorg voor.

Organisatiestructuur
Bij Cohesie wordt gewerkt volgens de Governance code Zorg. De besturing bestaat uit de Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Een Raad van Afgevaardigden en een Ondernemingsraad maken deel uit van het besluitvormingsproces. Binnen de coöperatie en via haar bij de verschillende werkmaatschappijen wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Deze vervult tevens de rol van werkbaas van de Raad van Bestuur / werkgever namens de leden. De Raad van Toezicht heeft drie leden, waarvan de voorzitter een medische achtergrond heeft, één lid juridische en één lid een financieel-economische expertise inbrengt.

Organisatiestructuur

Bij Cohesie wordt gewerkt volgens de Governance code Zorg. De besturing bestaat uit de Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Een Raad van Afgevaardigden en een Ondernemingsraad maken deel uit van het besluitvormingsproces. Binnen de coöperatie en via haar bij de verschillende werkmaatschappijen wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Deze vervult tevens de rol van werkbaas van de Raad van Bestuur / werkgever namens de leden. De Raad van Toezicht heeft drie leden, waarvan de voorzitter een medische achtergrond heeft, één lid juridische en één lid een financieel-economische expertise inbrengt.

Onderstaand organogram geeft de positie van verschillende gremia en hun aansturing weer. 

 

De gezochte kandidaat

Het profiel
De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter heeft zijn toegestane termijn er op zitten en zal in juni 2020 afscheid nemen.

Algemeen
De voorzitter Raad van Toezicht werkt samen met de twee andere leden van de Raad van Toezicht om het toezicht binnen de organisatie vorm te geven en houdt samen met hen toezicht op de Raad van Bestuur en via die weg op de organisatie en de verschillende daarin actieve gremia. De voorzitter onderhoudt relaties met de verschillende functionarissen en gremia, zoals de Raad van Afgevaardigden, de leden en ledenvergadering en de leden van het managementteam en natuurlijk de Raad van Bestuur zelf. Hij/zij heeft oog voor verhoudingen en verantwoordelijkheden. Hij/zij zoekt de verbinding maar kan confronteren wanneer dat nodig is. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergaderingen met Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Hij/zij stemt daartoe tevoren af met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Wat wordt er verwacht
De gezochte voorzitter RvT heeft een academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of (werk)ervaring. Kennis van en affiniteit met de eerste (anderhalfde) lijnszorg is een duidelijke pré.
De voorzitter heeft een medische achtergrond, ervaring / opleiding, bij voorkeur in de huisartsengeneeskunde.
De voorzitter heeft ervaring in het voorbereiden en leiden van vergaderingen en het voeren van (kritische) vraaggesprekken. Hij/zij weet de juiste vragen te stellen en verwacht daarop een helder antwoord.
De voorzitter heeft oog voor de mens in de organisatie. Daarbij gaat het zowel om de medewerkers als om de leden (huisartsen). Hij/zij is toegankelijk, maar verliest de rol van toezichthouder niet uit het oog.
De voorzitter is een teamplayer. Samengevat: de voorzitter is een persoon met bestuurlijke ervaring.

Werkwijze en voorwaarden

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij deze vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht tweemaal per jaar met de Raad van Afgevaardigden en eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad. Verder is de Raad van Toezicht aanwezig bij de Algemene Ledenvergaderingen die vier maal per jaar plaatsvinden. Belangrijke leidraad bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Raad van Afgevaardigden. Deze zijn alle onlangs geactualiseerd.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is conform de normering van de WNT. Cohesie is ingedeeld in klasse III van de WNT.

Procedure en planning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht Dr. Paul Ram via telefoonnummer 0646897221.

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatiebrief e-mailen naar: personeelszaken@cohesie.org. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 20 februari 2020.

Na een eerste selectie op basis van de verkregen reacties zal er een gesprek plaatsvinden met de huidige leden van de RvT. Op basis van de uitkomst van die gesprekken zal er mogelijk een tweede ronde gepland worden. De gekozen kandidaat zal na een voorstelronde aan de Raad van Bestuur en de Raad van Afgevaardigden in de ledenvergadering van Cohesie ter benoeming worden voorgedragen.

De benoemingsperiode is voor vier jaren met de mogelijkheid van herverkiezing voor nog eens vier jaren.